Právne služby najvyššej kvality v Slovenskej a Českej republike
global law experts

Kto som

Vyštudoval som právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, ktorú som dokončil v roku 2007. V priebehu štúdia som absolvoval ročný študijný pobyt na Turku Law School vo Fínsku so zameraním na medzinárodné právo, ľudské práva a právnu komparatistiku.

V advokácii pôsobím od roku 2007 a v priebehu praxe som získal bohaté skúsenosti z popredných českých a medzinárodných advokátskych kancelárií.

Ako samostatný advokát vykonávam prax od roku 2014. Poskytujem právne služby tak fyzickým osobám, ako aj malým alebo začínajúcim podnikateľom a takisto aj veľkým spoločnostiam. Medzi mojich klientov patria tuzemské aj zahraničné subjekty. V prípade záujmu rád zašlem referencie na už poskytnuté právne služby.

Právne služby poskytujem v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku

Čo robím

Právne služby poskytujem v  Slovenskej a Českej republike. Vo svojej praxi sa zameriavam predovšetkým na právo súkromné, a to predovšetkým občianske, obchodné, právo nehnuteľností, pracovné právo a právo rodinné. Popri uvedených oblastiach sa venujem aj zastupovaniu v prípadoch náhrady škody, vymáhania pohľadávok, konkurzného konania a zúčastňujem sa na projektoch právnych auditov tak korporácií, ako aj nehnuteľností. V prípade potreby úzko spolupracujem s odborníkmi na trestné právo, právo imigračné, dane a účtovníctvo, no aj s renomovanými odborníkmi na predaj a prenájom realít.

Pri práci kladiem dôraz nielen na vysokú kvalitu a odbornosť, ale aj na dôveru, ľudský prístup, priateľské a férové konanie. Vždy volím riešenia, ktoré sú pre klienta nielen najlepšie z právneho hľadiska, ale aj najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Rovnako postupujem aj pri fakturácii za právne služby, keď klient vždy vopred vie, aká bude výsledná cena za právne služby.

Právne oblasti, v ktorých poskytujem právne služby

Odmena za právne služby sa stanovuje dohodou ako zmluvná alebo mimozmluvná odmena, ktorej výška je stanovená advokátskou tarifou

Vo veľkej väčšine prípadov sa odmena za právne služby účtuje ako zmluvná a je závislá od zložitosti a časovej náročnosti danej kauzy.
Základné delenie zmluvných odmien je nasledujúce:
Zmluvná odmena časová: hradená podľa počtu hodín právnej služby
Zmluvná odmena paušálna: výška odmeny advokáta určená pevnou sumou za vykonanie určitého právneho úkonu či kompletné vybavenie veci, prípadne zvýhodnenou pevnou sumou za určité časové obdobie (obvykle za jeden mesiac)

Štandardná hodinová sadzba účtovaná klientom je 80 Euro bez DPH . V prípade dohody vo vybraných prípadoch alebo v prípade dlhodobej spolupráce môže byť hodinová sadzba dohodnutá aj v nižšej sume

Informácie pre spotrebiteľa

Dovoľujem si vás týmto informovať, že Česká advokátska komora (www.cak.cz) bola poverená mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátom a spotrebiteľom (v zmysle zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov) vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní právnych služieb, a je tak vecne príslušným subjektom pre mimosúdne riešenie týchto sporov

Neváhajte sa na mňa obrátiť